Algemene voorwaarden 

 Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training deelneemt.
 • Training: training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ZakelijkeTrainingen.nl, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Overeenkomst ter zake een training

 1. Ter zake een training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ZakelijkeTrainingen.nl.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ZakelijkeTrainingen.nl is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 4. Prijzen van een training

 1. De prijs van de training die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de prijs zoals genoemd in de offerte, zijn de kosten voor de voorbereiding, het materiaal en de reiskosten inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Op de trainingsprijs is te allen tijden btw van toepassing. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en worden inclusief btw in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast. Dit zal van tevoren worden gecommuniceerd.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het btw-regime en/of de hoogte van de geldende btw-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 3 zendt ZakelijkeTrainingen.nl een factuur met betrekking tot de training(en) aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na de datum waarop de training plaatsvindt. De betalingen dienen door middel van storting op een door ZakelijkeTrainingen.nl aangewezen IBAN-rekening te geschieden.
 3. Indien het te factureren bedrag hoger is dan € 2.500,- exclusief btw, dient er een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag plaats te vinden. De aanbetaling dient op dezelfde manier te geschieden zoals beschreven in lid 1 en 2. De opdrachtgever dient de aanbetaling te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk voor aanvang van de geplande training. Het resterende factuurbedrag dient te worden voldaan zoals beschreven in lid 1 en 2.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een kalendermaand wordt beschouwd als een hele.
 5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ZakelijkeTrainingen.nl voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 6. Verplaatsing data training door de opdrachtgever

Een training kan in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verzoek tot verplaatsing korter dan drie weken voor aanvang van de training wordt wel het volledige factuurbedrag reeds in rekening gebracht. Dit dient betaald te zijn uiterlijk twee weken na de eerst afgesproken datum en geldt als betaling voor de training op de verzette datum.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. ZakelijkeTrainingen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van ZakelijkeTrainingen.nl, tenzij aan ZakelijkeTrainingen.nl opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien ZakelijkeTrainingen.nl op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door ZakelijkeTrainingen.nl voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZakelijkeTrainingen.nl is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 9. Vervanging trainer

 1. ZakelijkeTrainingen.nl is gerechtigd een trainer, belast met de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, in goed overleg te vervangen door een andere trainer.

Artikel 10. Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training en deze te richten aan de directeur van ZakelijkeTrainingen.nl. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van ZakelijkeTrainingen.nl en overeenkomsten tussen ZakelijkeTrainingen.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

© ZakelijkeTrainingen.nl –  Algemene voorwaarden 2016